3/6/57

ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ประกาศ
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 
2561
                                                                      
1. คุณสมบัติผู้สมัคร   
    (1) เรียนจบหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
    (2) เป็นโสด  อายุไม่เกิน 15  ปี
    (3) สถานศึกษารับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    (4) ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

2. หลักฐานการสมัคร
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
    (2) รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดำ 2 นิ้ว 3 รูป
    (3) ใบ ปพ.1หรือใบรับรองที่สถานศึกษาออกให้ไม่เกิน เดือน
    (4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงที่มีชื่อผู้สมัครและบิดามารดา

3. วัน เวลา ในการสมัคร    
     ระหว่างวันที่ 1— 31 มีนาคม  2552 ที่โรงเรียนเดิมหรือที่โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ได้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น