3/6/57

ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ประกาศ
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 
2561
                                                                      
1. คุณสมบัติผู้สมัคร   
    (1) เรียนจบหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
    (2) เป็นโสด  อายุไม่เกิน 15  ปี
    (3) สถานศึกษารับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    (4) ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

2. หลักฐานการสมัคร
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
    (2) รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดำ 2 นิ้ว 3 รูป
    (3) ใบ ปพ.1หรือใบรับรองที่สถานศึกษาออกให้ไม่เกิน เดือน
    (4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงที่มีชื่อผู้สมัครและบิดามารดา

3. วัน เวลา ในการสมัคร    
     ระหว่างวันที่ 1— 31 มีนาคม  2552 ที่โรงเรียนเดิมหรือที่โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ได้ทุกวัน

21/6/55

รู้จักกลุ่มประเทศอาเซียน..ของเรา

กำเนิดอาเซียน             อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนได้ถือ กำเนิดขึ้นโดยมี รัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียน ได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับ สหภาพยุโรป มากยิ่งขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียน ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558    อ่านเพิ่มเติมที่นี่   
ประชาคมอาเซียนระกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน         (ASEAN Security Community – ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            (ASEAN Economic Community – AEC)      
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม         (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
  
   
ข้อทั่วไปของประชาคมอาเซียน
รู้จักสมาชิกกลุ่มอาเซียน