แจ้ง/ประกาศ

แจ้ง/ประกาศ/ข่าว

      ช่วงนี้อยู่ระหว่างปลายภาคเรียนที่ 2/2560  แล้วครับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการอยู่ค่ายพักแรม  การเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ยังเหลือส่วนที่นักเรียนต้องเตรียมตัวก่อนการปิดภาคเรียน  ดังนี้
       1. การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  ทุกชั้น
       2. เตรียมส่งงานที่ค้างกับคุณครูประจำวิชา
       3. ป.6 และ ม.3 ส่งเรื่องคำร้องขอแก้ผลการเรียนที่ติด 0  ร  มส ตั้งแต่บัดนี้ก่อนวันปัจฉิมนิเทศ (เดือนกุมภาพันธ์  -- มีนาคม 2561)
       4. เตรียมตัวในจบหลักสูตรการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆให้ถูกต้องและพร้อมใช้งาน
       5. วิเคราะห์ตัวเองที่จะไปศึกษาต่อในระดับต่อไป มีหลักฐานต่างๆพร้อมใช้งาน ตามที่สถานศึกษานั้นๆต้องการ