21/6/55

รู้จักกลุ่มประเทศอาเซียน..ของเรา

กำเนิดอาเซียน             อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนได้ถือ กำเนิดขึ้นโดยมี รัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียน ได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับ สหภาพยุโรป มากยิ่งขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียน ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558    อ่านเพิ่มเติมที่นี่   
ประชาคมอาเซียนระกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน         (ASEAN Security Community – ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            (ASEAN Economic Community – AEC)      
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม         (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
  
   
ข้อทั่วไปของประชาคมอาเซียน
รู้จักสมาชิกกลุ่มอาเซียน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น